Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Άλλαξε ο τρόπος βαθμολόγησης (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 46/4.12.2014

Θέμα: Τροποποίηση διατάξεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013
(ΦΕΚ Β 1257) σχετικά με τις εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων των
(αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α. Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει
β. Τον Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α 128) «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών», και ιδίως το άρθρο 1 αυτού,
γ. Τον Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής ασφάλισης,
εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 1(β) αυτού,
δ. Τον Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α 183), «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής
ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων,
λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και
ιδίως το άρθρο 21 B αυτού,
ε. Το π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α 196) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρου
4, παρ. 1 ε, αυτού,
στ. Την Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007 (ΦΕΚ Β 1600)
«Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων, που αποδεικνύουν την
εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των
διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση», όπως ισχύει,
ζ. Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 16/21.5.2013
(ΦΕΚ Β 1257) «Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών»,
η. Το από 3.12.2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης, και
θ. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα εξής:

Το άρθρο 8 παρ. 5 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος
16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257/23.5.2013) τροποποιείται ως εξής:

«5. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά:
α) εφόσον η εξεταζόμενη ύλη χωρίζεται σε ενότητες, στο 60% των ερωτήσεων κάθε
ενότητας και, ταυτοχρόνως, στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων,
β) εφόσον η εξεταζόμενη ύλη δεν χωρίζεται σε ενότητες, στο 90% του συνόλου των
ερωτήσεων.».


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2015.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής Ο Διοικητής
Ιωάννης Παπαδάκης Ιωάννης Μουρμούρας Ιωάννης Στουρνάρας
Ακριβές Αντίγραφο,
Αθήνα, 4.12.2014
Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Η Διευθύντρια
[υπογεγραμμένο]
Ιωάννα Σεληνιωτάκη
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ απο insurancedailly
 Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257/23.5.2013), που ισχύει από 1.1.2015, επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας και, ταυτοχρόνως, στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων, εφόσον η εξεταζόμενη ύλη χωρίζεται σε ενότητες, ή  στο 90% του συνόλου των ερωτήσεων εφόσον η εξεταζόμενη ύλη δεν χωρίζεται σε ενότητες,». Διαβάστε εδώ την Πράξη της Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου