Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ... ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

Προνόμιο με κάρτα
Η «Προνόμιο με κάρτα» γιορτάζει την "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ" και σας χαρίζει έναν κουμπαρά με τα πρώτα σας 50€!
Αποκτήστε και εσείς την «Προνόμιο με κάρτα» και κερδίστε άμεσα 50 ευρώ.
“Η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης γιορτάζεται την 31η Οκτωβρίου κάθε χρόνου, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων στο Μιλάνο στις 31 Οκτωβρίου 1924.
«Η αποταμίευση συμβάλλει στο ατομικό και γενικό καλό» είναι το πνεύμα που διέπει την Ημέρα.
ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/worldays/100#ixzz3q2A3Dtck
Η προσφορά ισχύει για το διάστημα: 30/10 – 1/11. Ισχύει για την αγορά ατομικής ή οικογενειακής κάρτας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2130250067 και info@mekarta.gr

Ασφάλεια ζωής - Κάλυψη συγγενούς πάθησης - 24μηνη απαλλαγή: Μια δικαστική απόφαση που θα συζητηθεί

Ασφάλεια ζωής - Κάλυψη συγγενούς πάθησης - 24μηνη απαλλαγή: Μια δικαστική απόφαση που θα συζητηθεί!

Ασφάλεια ζωής - Κάλυψη συγγενούς πάθησης - 24μηνη απαλλαγή: Μια δικαστική απόφαση που θα συζητηθεί!
Ασφαλιστική Σύμβαση Ζωής
Ανεύρυσμα Εγκεφάλου (συγγενούς αιτιολογίας) διαπιστωθέν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών

Εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης εφόσον το νόσημα της αναιρεσείουσας σύμφωνα με το ασφαλιστήριο δεν καλύπτεται για το διάστημα των πρώτων 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του, προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος ασθένεια ή σωματική βλάβη, καθώς και τα επακόλουθα και οι επιπλοκές τους.

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αρ.19 ΚΠολΔ
Αντιφατικές αιτιολογίες

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφασης κρίθηκε ότι η αναιρεσιβαλλόμενη έχει νόμιμη βάση και δη την απαιτούμενη αιτιολογία ως προς την ασφαλιστική κάλυψη, γιατί καλύπτεται χωρίς λογικά κενά και αντιφάσεις και με πληρότητα και σαφήνεια το πραγματικό της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του προσαρτήματος 20 της ασφαλιστικής σύμβασης. Ειδικότερα, η προσβαλλόμενη απόφαση διαλαμβάνει στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της όλα τα αναγκαία περιστατικά που στηρίζουν με επάρκεια το σαφές ως άνω αποδεικτικό της πόρισμα και δη προσδιορίζει με σαφήνεια ότι το ως άνω νόσημα της αναιρεσείουσας (ανεύρυσμα εγκεφάλου της δεξιάς έσω καρωτίδας) διαπιστώθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών από την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, και ότι η εν λόγω πάθηση (της αναιρεσείουσας) είναι συγγενούς αιτιολογίας, ήτοι υπήρχε συγγενώς "ελαττωματική" κατασκευή του τοιχώματος της αρτηρίας και κατά τη διάρκεια της ζωής, στο σημείο αυτό του τοιχώματος, αναπτύσσεται το ανεύρυσμα, αυξανόμενο σταδιακά σε μέγεθος. Η παραδοχή αυτή, (περί του ότι η ως άνω πάθηση είναι συγγενούς αιτιολογίας), δεν είναι αντιφατική με εκείνη (που, επίσης, αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση) "ότι δεν είναι δυνατό να διαγνωσθεί με τα σημερινά ιατρικά δεδομένα η ανάπτυξη ανευρύσματος εγκεφάλου και πολύ περισσότερο να γνωρίζει ο ασθενής ότι μπορεί σε κάποια φάση της ζωής του να αναπτύξει το συγκεκριμένο νόσημα", όπως η αναιρεσείουσα ισχυρίζεται με το αναιρετήριο. Τούτο, γιατί η τελευταία παραδοχή αναφέρεται στην αδυναμία διάγνωσης της ανάπτυξης του ανευρύσματος. Η αδυναμία όμως αυτή δεν αίρει το γεγονός ότι η ανωτέρω πάθηση της αναιρεσείουσας είναι συγγενούς αιτιολογίας. Υπό τις ανωτέρω ανέλεγκτες παραδοχές συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ως άνω άρθρου 5 παρ. Γ' του προσαρτήματος 20 της επίδικης ασφαλιστικής σύμβασης.

Αποφάσεις προσβαλλόμενες με αναίρεση
Ποιες δημιουργούν δεδικασμένο

Για να προσβληθεί με το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως, απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, πρέπει η απόφαση αυτή να είναι τελεσίδικη. Η πρωτόδικη απόφαση, η οποία υπόκειται σε έφεση , γίνεται, αν δεν είναι κατά την έκδοσή της τελεσίδικη για κάποια αιτία που έχει επέλθει , όπως, διότι έχει παρέλθει η προθεσμία για έφεση ή διότι, ο διάδικος έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα προς άσκηση της έφεσης, ή από το δικόγραφο της έφεσης που ασκήθηκε , εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν υπάρχει πλέον προθεσμία προς άσκησή της.

Τριετής η Προθεσμία άσκησης Έφεσης κατά αποφάσεως που δεν επιδόθηκε (ΚΠολ.Δ. 518 παρ. 2)

Η προθεσμία της έφεσης, στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιδόθηκε η απόφαση, είναι τρία χρόνια αρχόμενη από την δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη. Η προθεσμία αυτή περατούται, όταν παρέλθουν τα τρία χρόνια, οπότε η απόφαση, εφόσον δεν υπόκειται πλέον σε έφεση, γίνεται τελεσίδικη και τότε παραδεκτώς προσβάλλεται με αναίρεση.

Τελεσιδικία απόφασης
Μη ανατροπή της ιδιότητας της απόφασης ως τελεσίδικης από την ασκηθείσα εκπρόθεσμη έφεση

Δεν ανατρέπεται η ιδιότητα της απόφασης ως τελεσίδικης από το ότι κατ΄ αυτής ασκήθηκε εκπρόθεσμη έφεση, χωρίς να συντρέχει περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας της έφεσης, εξαιτίας ανώτερης βίας ή δόλου του αντιδίκου. Ενταύθα η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης κατά της τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , η οποία απέρριψε κατ΄ ουσία την αγωγή της αναιρεσείουσας, με την οποία ζητούσε όπως υποχρεωθεί η αναιρεσίβλητη να καταβάλει το αιτούμενο ποσό ως αποζημίωση με τους νόμιμους τόκους ασκήθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα.

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ
Παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών (άρθρ. 173 και 200 ΑΚ)

Οι γενικοί ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση που υφίσταται κενό στη σύμβαση και γενικά σε μονομερή δικαιοπραξία ή γεννιέται αμφιβολία για την έννοια των δηλώσεων βούλησης. Οι ανωτέρω διατάξεις παραβιάζονται στην περίπτωση, που το δικαστήριο της ουσίας, παρά τη διαπίστωση, έστω και έμμεση, κενού ή αμφιβολίας για την έννοια της δικαιοπραξίας, είτε παραλείπει να προσφύγει σ' αυτές για να διαπιστώσει την αληθινή βούληση των δικαιοπρακτησάντων, ή δεν παραθέτει στην απόφασή του τα πραγματικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή των διατάξεων αυτών, είτε προβαίνει σε κακή εφαρμογή τους. Όταν όμως η δηλωθείσα βούληση είναι πλήρης και σαφής και δεν καταλείπει αμφιβολία για το περιεχόμενό της, τότε δεν υφίσταται περίπτωση προσφυγής στους προαναφερόμενους κανόνες. Η διαπίστωση πάντως από το δικαστήριο της ύπαρξης ή μη κενού ή αμφιβολίας ανάγεται στην ουσία και δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο.

Διαβάστε εδώ την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου.
Nextdeal newsroom

Γράφει:


ΔΩΡΕΑΝ “ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ” ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟ!

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟ!

Η «Προνόμιο με κάρτα» με στόχο την στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέρει σε κάθε επιχειρηματία:
1.       Άμεση πρόσβαση σε ένα δίκτυο 25.000 μελών, που απολαμβάνουν προνόμια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
2.       Δωρεάν Διαφήμιση μέσα από τις ιστοσελίδες www.mekarta.grwww.mpdradio.grwwwtravelkarta.gr
3.       Δωρεάν Διαφήμιση μέσα από τους έντυπους οδηγούς που τυπώνει σε τακτά διαστήματα και διανέμει στα μέλη της.
4.       Δωρεάν Διαφήμιση μέσα από τα newsletters, που αποστέλλει στα μέλη της κάθε μήνα.
5.       Δυνατότητα απόκτησης της «Προνόμιο με κάρτα» με 50% έκπτωση. Συγκεκριμένα, από 160 ευρώ αρχικής τιμής στα 80 ευρώ.
6.       Προσωπικό οικονομικό-ασφαλιστικό σύμβουλο.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με καρτα

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας και της νέας στρατηγικής πολιτικής μας, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1.       Κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί στους υπαλλήλους της για την προσφορά, που δίνει στα μέλη μας. Θα την βρείτε παρακάτω στο link.
2.       Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να βάζει το αναγνωριστικό της συνεργασίας μας (αυτοκόλλητο) σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.
3.       Η «Προνόμιο με κάρτα», συνεχίζει την διαφήμιση της επιχείρησής σας έως και σήμερα- μιας και δεν λάβαμε ενημερωτικό για την λήξη αυτής. Οι τρόποι διαφήμισης είναι:
Α. Καταχώριση στον έντυπο οδηγό μας
Β. Κατάλογοι περιοχών που αποστέλλουμε σε κάθε πελάτη στην περιοχή σας.
Γ. Μέσω της σελίδας μας www.mekarta.gr
Δ. Μέσω newsletters που αποστέλλουμε στα μέλη μας κάθε μήνα
Ε. Έντυπη διαφήμιση σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, που συμμετέχουμε.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ξεκινάμε νέα δυναμική συνεργασία με την «ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ», η οποία θα προσφέρει οφέλη σε πελάτες και συνεργάτες μας.
θα σας ενημερώσουμε και προσωπικώς, μετά από ραντεβού που μπορούσε να ορίσουμε.

Ένα επιθυμείτε την ανανέωση της συνεργασίας μας, όπως συμπληρώσετε την σχετική αίτηση που θα βρείτε στα επισυναπτόμενα.

Με εκτίμηση,

Ταξιαρχούλα Μαμμή
Γραμματειακή Υποστήριξη
mpdclub
Συγγρού 106, 117 41 Αθήνα
Τηλ: 213 025 0067-71
Κιν: 6942 454 994

t.mammi@mekarta.gr
www.mekarta.gr


Οι πρώτες σε κέρδη Ασφαλιστικές

http://underwriter.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B2/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-2015-10-29

Bόμβα στο Δημόσιο! Καταργείται η 35ετία. Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα όρια συνταξιοδότησης

Δημοσίευση: Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2015 09:43

Bόμβα στο Δημόσιο! Καταργείται η 35ετία. Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα όρια συνταξιοδότησης

Bόμβα στο Δημόσιο! Καταργείται η 35ετία. Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα όρια συνταξιοδότησης
Στο αέρα χιλιάδες υπάλληλοι του δημοσίου που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα με 35ετία έως τις 31/12/2014. Με  κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών κ.κ Γιώργου  Κατρούγκαλου και Γιώργου Χουλιαράκη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του δημοσίου και πριν από το 1983 χάνουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία η 37ετία  χωρίς όριο ηλικίας . Για τα πρόσωπα αυτά ως ισχύον την 18−8−2015 όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, λογίζεται το 58ο ή το 55ο έτος( τρίτεκνες).
 
Το θέμα πυροδότησε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.
 
 
Για παραπληροφόρηση μιλά το υπουργείο 
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου: 
 
«Η παραπληροφόρηση και η κινδυνολογία σε βάρος των ελλήνων και των ελληνίδων δεν έλειψαν ούτε την ημέρα της εθνικής επετείου του μεγάλου ΟΧΙ του ελληνικού λαού. 
 
» Έτσι, με περισσή υποκρισία, αυτοί που έφεραν την Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση ανακαλύπτουν σε μία Κοινή Υπουργική Απόφαση εκείνα που και οι ίδιοι ψήφισαν σε προηγούμενους νόμους. 
 
» Υποκρίνονται, μάλιστα, τους έκπληκτους όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι καμία υπουργική απόφαση και καμία εγκύκλιος δεν μπορεί να αλλάξει νόμο. 
 
» Κατά συνέπεια, η σφοδρή κριτική για την Κοινή Υπουργική Απόφαση Χουλιαράκη-Κατρούγκαλου είναι απολύτως έωλη καθώς η ΚΥΑ αναφέρεται στο νόμο 4336/2015 και 4093/2012 όπου ορίζονται ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούνται από τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και των οποίων η αναφορά θεωρήθηκε περιττή.»
 
Διαβάστε στο συνημμένο αρχείο την υπουργική απόφαση  και τους   πίνακες  με την αύξηση των ορίων
 
Nextdeal newsroom

Γράφει:


Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

‘‘Ταξιδεύει κανείς για να αλλάξει, όχι μέρος, αλλά ιδέες‘‘, Hippolyte Taine

Μην το σκέφτεσαι και πολύ. Μία απόφαση είναι και μπορείς να την πάρεις μέσα σε ένα λεπτό. Η ζω’η χρειάζεται ταξίδια. Να βλέπεις μέρη, να δοκιμάζεις άλλες γεύσεις, να γνωρίζεις πολιτισμούς. ‘’Θέλω να φύγω’’ πες στον εαυτό σου και ξεκίνα να βάζεις σε ένα κουμπαρά 1 ευρώ την ημέρα. Του χρόνου τέτοια εποχή θα φεύγεις με μία βαλίτσα στο χέρι. Για εμάς τα ταξίδια είναι το νόημα της ζωής. Κάναμε μία λίστα με τους στόχους. Φυσικά και υπολείπονται δεκάδες τοποθεσίες αλλά δες το ως μία καλή αρχή.

‘‘Ταξιδεύει κανείς για να αλλάξει, όχι μέρος, αλλά ιδέες‘‘, Hippolyte Taine

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΧΙΑΣ

Ολοι γνωρίζουν τη τιμή των αγαθών...όμως λίγοι γνωρίζουν την ΑΧΙΑ των ανθρώπων''
1η AXiA
Βοήθεια.
Λέξη σύνθετη από τις : βοή και θέω, που στην αρχαία ελληνική σήμαινε τρέχω στη βοή της μάχης για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου.
Στη νέα ελληνική η λέξη «βοήθεια» σημαίνει τη συνδρομή που παρέχεται σε περιπτώσεις κινδύνου, ανάγκης, δυσκολίας.
Αυτή τη συνδρομή με πρωταγωνιστικό ρόλο έρχεται να διαδραματίσει η ιδιωτική ασφάλιση και ειδικότερα στις μέρες μας. Βοήθεια ποιοτική και αξιόπιστη, όπως δικαιούται να έχει ο κάθε ασφαλισμένος.
Στην ασθένεια, στο ατύχημα, στη ζημιά της περιουσίας, αλλά και στην οικονομική δυσκολία, μία από τις πρώτες βοήθειες που παρέχεται είναι αυτή του ασφαλιστικού συμβούλου, που οφείλει να καθοδηγήσει και να διεκπεραιώσει το πρόβλημα του κάθε πελάτη.
Εκτός από αυτό το βασικό στοιχείο της βοήθειας, εμείς στην 1η ΑΞΙΑ θεωρούμε εξίσου σημαντικό να βοηθήσουμε τον πελάτη μας να επιλέξει τη σωστή ασφάλιση, μέσα από τις αξιόπιστες και μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς.
Παράδειγμα, δε θα αναφέρουμε ποτέ, πως με λιγότερα από 350 € ένας άνθρωπος 30 ετών μπορεί να καλύψει την υγεία του. Εξετάζουμε πρώτα το επάγγελμα, την οικογενειακή κατάσταση και μετά προτείνουμε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο συγκεκριμένο πελάτη, που μπορεί να κοστίζει και 300€ !
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ:
Απλά με ένα τηλεφώνημα στο 2130 212333
Να έρθετε από τα γραφεία μας Λ. Συγγρου 106, Αθήνα
Να στείλουμε έναν συνεργάτη μας για πλήρη ενημέρωση.

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Λουκέτο σε ασφαλιστικά γραφείαΤου Γιάννη Βερμισσώ.
Στα όρια του λουκέτου βρίσκονται εκατοντάδες ασφαλιστικά γραφεία. Χωρίς έσοδα ικανά να συντηρηθούν, χωρίς παραγωγή που να εγγυάται τη συνέχεια οι έμπειροι επαγγελματίες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς ακροβατούν με την επιβίωση.
Η κατάσταση αρχίζει να διογκώνεται με επικίνδυνη συνέχεια.   Η αναζήτηση νέας στέγης για πολλούς γίνεται επιτακτική ενώ τα εναπομείναντα πελατολόγια «παζαρεύονται» για μεταφορές. Κύρια αιτία όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η μονοθεματική δραστηριοποίησή τους στον κλάδο αυτοκινήτου. Η πολυετής ενασχόλησή τους με το αυτοκίνητο τους αποστέρησε την δυνατότητα να αναπτύξουν και σε άλλα πεδία την ασφαλιστική εργασία.  Ωστόσο και παρά το κρίσιμο της κατάστασης αυτοί που σήμερα επιβιώνουν οριακά συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο που τους έφερε στον όλεθρο. Αναζητούν να βρουν το πιο φθηνό ασφάλιστρο καθώς έτσι έχουν συνηθίσει τους πελάτες τους. Οι προμήθειες μειώνονται και η φθήνια έχει και τα όριά της.  
Όπως αναφέρουν αρμόδιοι , σήμερα τα όσα συμβαίνουν στον κλάδο αυτοκινήτου συμπαρασύρουν και τους εκατοντάδες επαγγελματίες που αναπτύχθηκαν  στον κλάδο αυτοκινήτου. Ακόμα και υπεράνω υποψίας ασφαλιστικά γραφεία χτυπιόνται άγρια από την κρίση που διαπερνά το αυτοκίνητο.
Εγκλωβισμένοι στην κατάσταση αυτή τώρα, αναζητούν να ακουμπήσουν σε άλλους διαμεσολαβητές ή και ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να μη τινάξουν στο αέρα εργασίες πολλών ετών. Ακόμα και διάφορα άλλα «παζαρέματα» γίνονται πάντα εκτός ορθολογικής διαδικασίας. Μπορεί ίσως να είναι τα τελευταία φαινόμενα πριν από μια μεγάλη πεντακάθαρα ορατή κρίση.
Οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης της διαμεσολάβησης γίνονται αποδέκτες του προβλήματος που υφίσταται στον κλάδο και αναπτύσσεται ραγδαία. Κατά τις πληροφορίες υπάρχουν σκέψεις και διεργασίες αλλά ακόμα δεν έχει ωριμάσει κάποια συγκεκριμένη απόφαση. 

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ''ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ''


1AXIA---EYROLIFE


Φραγκόσυκα και η μεγάλη διατροφική τους αξία. Κατάλληλα κατά της χοληστερίνης, της αρθρίτιδας, του πονοκέφαλου, του διαβήτη, της παχυσαρκίας, του καρκίνου, της άμμου στα νεφρά

Φραγκόσυκα και η μεγάλη διατροφική τους αξία. Κατάλληλα κατά της χοληστερίνης, της αρθρίτιδας, του πονοκέφαλου, του διαβήτη, της παχυσαρκίας, του καρκίνου, της άμμου στα νεφρά

της Αγγελικής Μήλιου, βιολόγος, medlabnews.gr
Η φραγκοσυκιά είναι κάκτος, παχύφυτος, πολυετής, δενδρόμορφος, πυκνόμορφος, αειθαλής, με βλαστό όρθιο. Η Οπουντία (Opuntia) είναι ένα γένος στην οικογένεια των κακτοειδών (Cactaceae). Το πιο συνηθισμένο μαγειρικό είδος είναι η Οπουντία η ινδική συκή, (Opuntia ficus-indica). Οι περισσότερες γαστρονομικές χρήσεις του όρου «φραγκοσυκιά» αναφέρονται σε αυτό το είδος. Το γένος έλαβε την ονομασία του για την αρχαία ελληνική πόλη Οπούς (Opus) (Αρχαία Ελληνική: Ὀποῦς), όπου, σύμφωνα με τον Θεόφραστο, φύτρωνε ένα εδώδιμο φυτό το οποίο μπορούσε να διαδοθεί με ριζοβολία από τα φύλλα του.

Η καταγωγή των φραγκόσυκων είναι από το μακρινό Μεξικό και γενικά ήταν δημοφιλή στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Αργότερα έφτασαν στην περιοχή της Μεσογείου, όπου την καλλιέργειά τους τη διέδωσαν οι πολυταξιδεμένοι Ισπανοί. Πλέον, η καλλιέργειά τους έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως, αφού αποτελεί μια από τις αγαπημένες εναλλακτικές καλλιέργειες που έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια.
Στην Ελλάδα απαντάται ημιαυτοφυής και πολλές φορές αυτοφυής.
Φυτρώνει στα βράχια και στις πλαγιές. Ο καρπός του είναι πορτοκαλοκόκκινος και στέκεται περιμετρικά στην άκρη των φύλλων του κάκτου. Τα αγκάθια που περικλείουν τον καρπό του, μοιάζουν σαν τους φρουρούς που προστατεύουν έναν μικρό γλυκό και νόστιμο θησαυρό. 
Η φραγκοσυκιά είναι φυτό χυμώδες, δέντρο που φτάνει τα 3 - 5 μέτρα ύψος. Αποτελείται από φύλλα πεπλατυσμένα με σχήμα οβάλ, μήκος 30-40 εκατοστά. Ο καρπός είναι σαρκώδης με πολλούς σπόρους του οποίου το βάρος μπορεί να κυμαίνεται από 150-400 γραμ. Το χρώμα είναι διαφορετικό ανάλογα την ποικιλία.
Όπως είναι αναμενόμενο, η φύση λειτούργησε άψογα και δημιούργησε μια εξαιρετική βιοποικιλότητα, με αποτέλεσμα να συναντάς διαφορετικά είδη του ανθεκτικού αυτού κάκτου σε κάθε περιοχή.

Τα χρώματα τους είναι τα εξής: κίτρινο,πορτοκαλί και κοκκινωπό. Για να κόψουμε τα φραγκόσυκα θα πρέπει να φοράμε αρκετά χοντρά γάντια για να προστατεύουμε τα χέρια μας γιατί έχει πολλά μικρά αγκαθάκια τα οποία μοιάζουν με χνούδι και δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά.
Για να διευκολύνουν το έργο τους, η συλλογή γίνεται τις πρωινές ώρες που τα αγκάθια είναι λίγο ελαστικά από την πρωινή δροσιά. 

Για να καταναλωθεί το φρούτο, θα πρέπει να αφαιρεθεί με ιδιαίτερη προσοχή ο φλοιός του, γιατί τα αγκάθια είναι πάρα πολύ λεπτά και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον πεπτικό σύστημα. Οι ιθαγενείς Αμερικανοί έκαιγαν τα αγκάθια, για να καθαρίζουν πιο εύκολα τα φραγκόσυκα. Τα καθαρίζουμε χρησιμοποιώντας μαχαιροπίρουνο και πάντα τα ξεπλένουμε καλά για να φύγουν όλα τα αγκάθια. Mπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για γλυκά,μαρμελάδες,κομπόστες αλλά μας προσφέρουν και τέλεια ποιότητα ρακί. Επίσης είναι αρκετά δροσιστικό όταν καταναλωθεί κρύο,μην ξεχνάμε όμως ότι οι μεγάλες ποσότητες φέρνουν δυσκοιλιότητα.  

Τα 100 γραμμάρια ωμού φρούτου αποδίδουν 41 θερμίδες και οι οποίες προέρχονται κυρίως από υδατάνθρακες, αφού περιέχει ελάχιστα λιπαρά και πρωτεΐνες. Θεωρούνται καλή πηγή φυτικών ινών, αφού μπορούν να καλύψουν το 14% των ημερήσιων αναγκών και πολύ καλή πηγή βιταμίνης C, μαγνησίου, καθώς επίσης και καλή πηγή ασβεστίου και καλίου. Ακόμα, περιέχουν 17 αμινοξέα, εκ των οποίων τα 8 είναι απαραίτητα (μπορούν να ληφθούν μόνο μέσω της τροφής).

Θρεπτική αξία ανά 100 γραμμάρια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 41.00 kcal

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 0,73 g

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 3.60 g

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ 0,51 g
ΝΕΡΟ 87.55 g
Υδατάνθρακες 9.57 g

Ορυκτά
Νάτριο, Na 5,00 mg

Μαγνήσιο, Mg 85.00 mg

χαλκού, Cu 0,08 mg
Κάλιο, K 220.00 mg

ψευδαργύρου, Zn 0,12 mg

σιδήρου, Fe 0,30 mg

Φώσφορος, P 24.00 mg

ασβεστίου, Ca 56.00 mg

Σελήνιο, Se 0,60 g
Βιταμίνες
Καροτένιο, β 25,00 g

βιταμίνης C, η συνολική ασκορβικό οξύ 14.00 mg

Βιταμίνη A , 43.00 IU

Θειαμίνη 0.01 mg

Κρυπτοξανθίνη, beta 3,00 g

Βιταμίνη Β-6 0,06 mg

Νιασίνη 0,46 mg

φολικό οξύ, συνολικά 6,00 g

Ριβοφλαβίνη 0,06 mg


Λιπίδια

Λιπαρά οξέα, συνολικά μονοακόρεστα 0,07 g
Λιπαρά οξέα, συνολικά πολυακόρεστα 0,21 g
Χοληστερόλη 0,00 mg

Τόσο η φραγκοσυκι ά όσο και οι καρποί,αλλά και τα άνθη της έχουν θεραπευτικές ιδιότητες για διάφορες παθήσεις του ανθρωπίνου οργανισμού. Χρησιμοποιούνται όλα τα μέλη τους και επιπροσθέτως είναι προληπτικό και θεραπευτικό ίαμα. Η χρήση των καρπών δημιουργεί καταστάσεις για το αμυντικό σύστημα του οργανισμού , αλλά και σε περίπτωση παρουσιάσεως κάποιας νόσου επενεργεί δραστικά. 
Το φραγκόσυκο είναι από τα πλέον νόστιμα καλοκαιρινά φρούτα. Έχει τη δυνατότητα να σε ξεδιψάσει, καθώς έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό (87.5%). Το κιτρικό και μηλικό οξύ που περιέχει, του προσδίδει φυσική συντήρηση, βοηθά στη καλή πέψη μέσω του μεταβολισμού των σακχάρων (κύκλος Krebs), και αυξάνει τη σωματική αντοχή, (μηλικό οξύ).
Η θρεπτική και η φαρμακευτική αξία του φραγκόσυκου είναι μεγάλη, καθώς είναι πλούσιο σε μαγνήσιο και το αμινοξύ ταυρίνη, ουσίες οι οποίες είναι σημαντικές για την υγεία του εγκεφάλου και της καρδιάς. Είναι επίσης πλούσιο σε φλαβονοειδή, αντιοξειδωτικές ουσίες που δρουν κατά του καρκίνου και των καρδιοπαθειών. Τα φραγκόσυκα περιέχουν ισχυρά αντιοξειδωτικά, δρουν προστατευτικά σε διάφορους ιστούς και όργανα: στις αρτηρίες και τα νεύρα, στους οφθαλμούς και τις αρθρώσεις.

Δίαιτες υψηλές σε φυλλικό οξύ, β-καροτένιο και βιταμίνη C μειώνουν την ομοκυστεΐνη, ουσία της οποίας η συσσώρευση προκαλεί βλάβες στα αγγεία και αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης, η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη Β 6 , μεταξύ των οποίων και τα φραγκόσυκα, βοηθά στο να διατηρούνται χαμηλά τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης (η βιταμίνη Β 6 συμβάλλει στη σύνθεση των πρωτεϊνών, του γενετικού υλικού, των νευροδιαβιβαστών και στην προστασία κατά του καρκίνου).

Η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων στη β -καροτενη και β-κρυπτοξανθίνη, που βρίσκεται στα φραγκόσυκα , μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα. Από μελέτη φάνηκε ότι τα άτομα που κατανάλωναν τα περισσότερα τρόφιμα πλούσια σε κρυπτοξανθίνη παρουσίαζαν 27% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του πνεύμονα. Τα φραγκόσυκα μπορούν να δράσουν προστατευτικά και από την εμφάνιση καρκίνου του κόλον ή άλλων νοσημάτων του εντέρου, μέσω της ευεργετικής επίδραση στο έντερο των αδιάλυτων διαιτητικών ινών.

Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι το φραγκόσυκο βοηθάει στη μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης και για την καταπολέμηση μολύνσεων από ιούς. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση φραγκόσυκου καθημερινά για 4 εβδομάδες, μειώνει τη συνολική χοληστερίνη, τη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (LDL ή «κακή») χοληστερόλη και τα επίπεδα τριγλυκεριδίων σε άτομα με υψηλή χοληστερόλη.
Το φραγκόσυκο είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή και αντιοξειδωτικά που δρουν προστατευτικά ενάντια στον καρκίνο αλλά και σε διάφορους ιστούς και όργανα, όπως στις αρτηρίες, τα νεύρα, στους οφθαλμούς και τις αρθρώσεις.
Το φραγκόσυκο έχει την ιδιότητα τρώγοντας το πριν από την κατανάλωση αλκοόλ να μειώνει μερικά συμπτώματα του όπως ναυτία, ανορεξία, και ξηροστομία. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να μειώνει άλλα συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ζάλη και διάρροια.

Οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη της επίδρασής τους στο σακχαρώδη διαβήτη. Αφορμή για να κατευθύνουν την έρευνα τους προς αυτή την κατεύθυνση είναι το γεγονός ότι θεωρούνται παραδοσιακό γιατρικό για το διαβήτη στην Κίνα και στο Μεξικό. 

Σε πιλοτική έρευνα, από το τμήμα αγγειολογίας του πανεπιστημίου της Βιέννης, βρέθηκε ότι τα υπογλυκαιμικά επεισόδια που παρουσιάζονται μετά την κατανάλωση φραγκόσυκων οφείλονται στην πηκτίνη που περιέχουν. Προς το παρόν αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση για τη χρήση τους στην αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου.

Τα περισσότερα είδη τους περιέχουν ποικιλία αλκαλοειδών και μεγάλη ποικιλία φυτοχημικών ουσιών. Είναι πλούσια σε φλαβονοειδή όπως η καμφερόλη, η κερκετίνη, η καρκισίνη και άλλα. Τα φλαβονοειδή αυτά έχουν βρεθεί ότι προλαμβάνουν το αντιοξειδωτικό στρες και προστατεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Ευεργετική και η επίδρασή τους στους αθλητές, αφού μειώνουν τον χρόνο αποκατάστασης των μυών, καθώς και τον πόνο στους μυς μετά την προπόνησή τους.

Η περιεκτικότητά τους σε μπεταλαΐνη τα καθιστά ισχυρά όπλα ενάντια σε φλεγμονώδεις νόσους, όπως το άσθμα και διάφοροι τύποι αρθρίτιδας. Επίσης, η υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη Α, βοηθά στην καλή υγεία των ματιών και της επιδερμίδας και γενικότερα προάγει τον σχηματισμό ισχυρού συνδετικού ιστού στο πεπτικό και ουροποιητικό σύστημα. 

Ακόμη, η περιεκτικότητά τους σε ασβέστιο και άλλα μέταλλα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εμφάνισης οστεοπόρωσης. 

Οι ασθένειες τις οποίες καταμάχονται τα μέλη της φραγκοσυκιάς είναι οι εξής:

  • Ως κατάπλασμα για την θεραπεία φλεγμονωδών αποστημάτων , την διόγκωση του σπληνός , την ελονοσία ,τους μώλωπες και την περιποίηση των τραυμάτων

  • Για την θεραπεία της υπερλιπιδαιμίας και της παχυσαρκίας

  • Κατά του σακχαρώδους διαβήτη

  • Κατά της υπερτροφίας του προστάτου

  • Κατά της χοληστερόλης
Κατά της φλεβίτιδος

  • Κατά πνευμονικών παθήσεων


Πιθανός παράγοντας για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών καρκίνου (στήθους, προστάτου, στομάχου , πνευμόνων ,παγκρέατος) λόγω των φλαβονοειδών συστατικών που περιέχουν
Δυναμωτικό στο ανοσοποιητικό σύστημα

Τα άνθη και τα φύλλα χρησιμοποιούνται ως :
1.Διουρητικά, αντιδιαρροϊακά, καθώς για καταπολέμηση της άμμου στα νεφρά, και της νεφρίτιδος!
2.Τονωτικά στην καρδιά λόγω της ουσίας κακτίνη που περιέχουν. Αντίδοτο κατά της μέθης. Απομακρύνουν πονοκεφάλους, ναυτία ξηροστομία και άλλα.
3.Εκχυλίσματα φραγκόσυκου κατεβάζουν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα των διαβητικών, καθώς και σε υγιή άτομα με ανεβασμένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Ασθενείς με μη ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη που έτρωγανβρασμένα φύλλα φραγκοσυκιάς, παρουσίαζαν μείωση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, ενώ η ινσουλίνη τους γινόταν όλο και πιο αποτελεσματική.
4.Το φυτό αυτό περιέχει σημαντικά επίπεδα διαλυτών ινών, όπως πηκτίνη.
5. Στην μαγειρική τα φύλλα παράγουν δεκάδες φαγητά με κρέας και λαχανικά για τον άνθρωπο.

Οι ίνες που περιέχει πιστεύεται ότι ευθύνονται για την ικανότητα του κάκτου να μειώνει το σάκχαρο στο αίμα και τα επίπεδα των λιπιδίων. Τα βρασμένα φύλλα του κάκτου αυξάνουν την ικανότητα του να μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. 

Φραγκόσυκο παρενέργειες 
Το φραγκόσυκο είναι ασφαλές όταν καταναλώνεται ως φρούτο. Τα φύλλα και τα άνθη του φραγκόσυκου είναι επίσης ασφαλή όταν λαμβάνονται από το στόμα σε μορφή τυποποιημένου εκχυλίσματος φραγκόσυκου σε συνιστώμενες ποσότητες και για σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε σπάνιες περιπτώσεις το φραγκόσυκο μπορεί να προκαλέσει κάποιες παρενέργειες, όπως ήπια διάρροια, ναυτία, αυξημένη ποσότητα και η συχνότητα των κοπράνων, φούσκωμα και κεφαλαλγία.
Φραγκόσυκο και εγκυμοσύνη/θηλασμός: Δεν υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της κατανάλωσης φραγκόσυκου στην εγκυμοσύνη ή στο θηλασμό, γι’ αυτό προτιμότερο είναι να αποφεύγεται η χρήση του.
Φραγκόσυκο και διαβήτης: το φραγκόσυκο μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη. Γι’ αυτό το λόγο οι διαβητικοί θα πρέπει να παρακολουθούν το σάκχαρό τους σε περίπτωση κατανάλωσης φραγκόσυκου.

Διαβάστε επίσης


Read more: http://medlabgr.blogspot.com/2015/10/prickly-pears.html#ixzz3p5z0l5jC