Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Είναι νόμιμη η άσκηση ασφάλισης στην Ελλάδα με καθεστώς ΕΠΥ;

Είναι νόμιμη η άσκηση ασφάλισης στην Ελλάδα με καθεστώς ΕΠΥ;

Δημοσιεύτηκε σε Τελευταία Νέα
27 April 2016
Είναι νόμιμη η άσκηση ασφάλισης στην Ελλάδα με καθεστώς ΕΠΥ;
Επ’ ευκαιρία των ολοένα μεγαλύτερων διαστάσεων που προσλαμβάνει στη χώρα μας το φαινόμενο της παροχής ιδιωτικής ασφαλίσεως, από εταιρείες που εδρεύουν σε άλλα Κράτη μέλη, όπως κυρίως από Βαλκανικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, μέσω της επίκλησης του ενωσιακού δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)διακρίνει και διαφοροποιεί την ελεύθερη εγκατάσταση από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (ΕΠΥ) με τρόπο και κριτήρια που έχουν αποσαφηνιστεί με πολλές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔικΕΕ). Η μενελεύθερη εγκατάσταση συνεπάγεται τη δυνατότητα προσώπου προερχομένου από ένα Κράτος μέλος (καταγωγής του) να συμμετέχει, με σταθερό και συνεχή τρόπο, στην οικονομική ζωή άλλου κράτους μέλους πλην του πρώτου Κράτους καταγωγής. Η δε ΕΠΥ υποδηλώνει προσωρινό χαρακτήρα της ασκούμενης στο Κράτος μέλος υποδοχής δραστηριότητας. Υφίσταται, δηλαδή μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και δικαιώματος εγκαταστάσεως, έστω και αν στην πράξη η διάκριση αυτή δεν είναι πάντα προφανής.
Όταν η ασκούμενη οικονομική δραστηριότητα είναι μόνιμη ή, εν πάση περιπτώσει, άνευ προβλέψιμων χρονικών περιορισμών, τότε υποκρύπτεται άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και η νομολογία του ΔικΕΕ καταδικάζει την καταχρηστική επίκληση των διατάξεων περί ΕΠΥ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί ελεύθερης εγκατάστασης (βλ. μεταξύ πολλών αποφάσεις Δικαστηρίου της ΕΕ στις υποθέσεις 205/84, 196/87, C-70/95, C-215/01, και C‑456/02, καθώς και ενδεικτικά Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σελ.489). Τα αυτά αναφέρονται και στην Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και γενικό συμφέρον στον ασφαλιστικό τομέα» (2000/C 43/03).
Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί γενική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου να καταδικάζεται η καταχρηστική επίκληση διατάξεων και δικαιωμάτων που εκπορεύονται από το δίκαιο αυτό, βλ. μεταξύ άλλων αποφάσεις Κεφάλας, Διαμαντής, Halifax, SICES κ.λπ.
Η εν λόγω νομολογία αποτυπώθηκε και σε ρητή διάταξη στη νέα οδηγία IDD (Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων), στην οποία ορίζεται ότι η αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους μέλους υποδοχής έχει την εξουσία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να παρεμποδίσει διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων στο να ασκήσει δραστηριότητα εντός του εδάφους του υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εάν η σχετική δραστηριότητα κατευθύνεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως προς το έδαφος του υπόψη Κράτους υποδοχής, εφόσον μοναδικός σκοπός του διανομέα είναι να αποφύγει τις νομοθετικές διατάξεις που θα ίσχυαν αν διέθετε εγκατάσταση στο Κράτος υποδοχής, και υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα του διανομέα θέτει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της σχετικής αγοράς όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Την ίδια ευαισθησία επιδεικνύει ως γνωστόν ο ενωσιακός νομοθέτης και για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων στις σχετικές ειδικές διατάξεις περί ασφάλισης αυτοκινήτων. 

2. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδιαίτερα στο καθεστώς ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων,στο οποίο επιβάλλεται μεγαλύτερη προσοχή και προστασία, ιδίως προς προστασία των θυμάτων των τροχαίων, του δημοσίου συμφέροντος αλλά και της δημόσιας τάξης. Υπενθυμίζεται ότι βασικός σκοπός της ασφάλισης αυτής –κατά τον Ευρωπαίο νομοθέτη– είναι η εξασφάλιση αποτελεσματικής αποζημίωσης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.
Ο αριθμός των δηλωθέντων αυτοκινήτων στην Ελλάδα που ασφαλίζονται υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εγγίζουν ως γνωστόν τα 600.000 αυτοκίνητα. Μήπως ένας τόσο μεγάλος αριθμός δύναται να υποκρύπτει σταθερή και συνεχή παρουσία των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά και, άρα, κατάχρηση του δικαιώματος ΕΠΥ και εν τοις πράγμασι άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης;
Μήπως ο τόσο μεγάλος αυτός αριθμός ασφαλίσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αναλαμβάνουν οι εν λόγω επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, και οι ασφαλισμένοι σε αυτές καταναλωτές στη χώρα μας;
Χρήσιμη για την ανάλυση αυτή εμφανίζεται η διάταξη του άρ. 146 του νέου ν. 4364/2016, (που μεταφέρει την οδηγία 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης[γνωστής ως SolvencyII]) σύμφωνα με την οποία «2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη − μέλη, και αναλαμβάνουν εργασίες στην Ελλάδα είτε μέσω υποκαταστημάτων είτε μέσω παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση, καθώς και τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας επιτρέπεται να παρέχουν ασφαλίσεις στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που τις ασκούν στη χώρα καταγωγής τους, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις, οι οποίες, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής, τραπεζικής, χρηματιστηριακής και περί καταναλωτή νομοθεσίας, αποβλέπουν στην προστασία των αντισυμβαλλομένων, ιδιαίτερα δε των καταναλωτών ή άλλες διατάξεις δημοσίου συμφέροντος» (πρόκειται για διάταξη που είχε πρωτοεισαχθεί με το άρ. 68 του ν. 3746/2009 στο τότε άρ. 112 του ν.δ. 400/1970). Εξίσου σημαντικές είναι και οι διατάξεις του άρ. 123 του άνω ιδίου ν. 4364/2016 περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δεν τηρούν την κείμενη νομοθεσία (που μεταφέρει τα άρ. 155 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, και 2 παρ. 39 της οδηγίας 2014/51/ΕΕ, και ήδη ίσχυε όπως είχε εισαχθεί με το ανωτέρω άρ.68 του ν.3746/2009).

3. Συμπερασματικά, η Εθνική μας Εποπτική Αρχή θα έπρεπε να απαιτήσει την ίδρυση υποκαταστήματοςαπό ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προέρχονται από άλλα Κράτη μέλη όταν διαπιστώνει ότι (αυτές) δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά με σταθερό και συνεχή τρόπο, ενώ επικαλούνται την άσκηση του δικαιώματος της ΕΠΥ, βασιζόμενη σε στοιχεία που διαθέτει (ή δύναται να διαθέσει μέσω συνεργασίας με άλλες εθνικές εποπτικές Αρχές, κυρίως του Κράτους καταγωγής). Και τούτο βάσει του άρ. 115 παρ. 3-4 του ν. 4364/2016 (που αντιστοιχεί στο άρ. 145 επ. και 146 της προαναφερθείσας οδηγίας 2009/138/ΕΚ), απαιτώντας σύμφωνα με την παραπάνω σχετική νομολογία τις αυστηρότερες (έναντι της ΕΠΥ) διατάξεις που προβλέπονται για δευτερεύουσα εγκατάσταση.
Δύναται δε να κοινοποιήσει, δυνάμει της παρ. 5 του προαναφερθέντος άρ.115 του ν. 4364/2016, στην εκάστοτε αρμόδια εποπτική Αρχή του Κράτους καταγωγής (που πρέπει σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία Solvency να τηρεί συνεχώς ενημερούμενο μητρώο υποκαταστημάτων σε άλλο Κράτος) τις –κατά το ελληνικό δίκαιο– επιβαλλόμενες διατάξεις δημοσίου συμφέροντος, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο προβάλει απολύτως αναγκαίο (πρβλ. και γενική υποχρέωση τέτοιας κοινοποίησης στο άρ.117 παρ.4 του ιδίου νόμου).
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι στις ως άνω διατάξεις δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με την Εποπτική μας Αρχή (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/generalgood.aspx) περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του κ.ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης.
Μεταξύ των διατάξεων αυτών περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη περί έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης και δυνατότητας χορήγησης βεβαίωσης ασφάλισης, μόνο μετά την καταβολή του συνολικού ποσού του οφειλομένου ασφαλίστρου, περιορισμός που δεν βαρύνει τις δραστηριοποιούμενες μέσω ΕΠΥ ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δυνάμει του εθνικού δικαίου του κράτους της έδρας τους.
Ο επιπλέον περιορισμός αυτός ενδέχεται να προκαλέσει νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού στη σχετική ελληνική αγορά, στην περίπτωση που εφαρμόζεται μόνο σε βάρος των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ οι δραστηριοποιούμενες μέσω ΕΠΥ ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να χορηγούν βεβαιώσεις ασφάλισης στους πελάτες τους, χωρίς να απαιτούν προπληρωμή του συνολικού ασφαλίστρου.
Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να επιδεινώσει τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και τη φερεγγυότητα, γεγονός όμως που μπορεί να ελεγχθεί αποκλειστικά και μόνο από την αρμόδια Αρχή του κράτους καταγωγής τους. Ωστόσο, η συμπερίληψη της σχετικής πρόβλεψης στις διατάξεις δημοσίου συμφέροντος, παρέχει τοδικαίωμα και στην ελληνική Εποπτική Αρχή να επιβάλει και να ελέγξει την εφαρμογή του εν λόγω περιορισμού για τις εν Ελλάδι ασκούμενες δραστηριότητες των ως άνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται και η εύρυθμη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην σχετική αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό και μέσω των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Εποπτική μας Αρχή λειτουργεί αποτελεσματικότερα στο πνεύμα του ενωσιακού νομοθέτη, ως Αρχή υποδοχής (βλ. άρ.121 επ. ν.4364/2016), ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η βέλτιστη προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και ασφαλισμένων καταναλωτών στον ευαίσθητο χώρο της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.
Φυσικά δύναται να τεθεί και ζήτημα ευθύνης της Εποπτικής μας Αρχής στην περίπτωση που καταστρατηγήσεις του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή των ανωτέρω αναφερόμενων ελληνικών διατάξεων δημοσίου συμφέροντος περιέλθουν σε γνώση της και αυτή (Αρχή) δεν πράξει τα δέοντα κατά τα προαναφερθέντα σε συμμόρφωση προς το ενωσιακό δίκαιο (βλ. πρόσφατα ΣτΕ 2783/2015 7μ [σκ.4], όπου εκρίθη ότι «τα άρθρα 105 και 106 του ΕισνΑΚ έχουν εφαρμογή και για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων των ανεξάρτητων αρχών κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, υπό την έννοια ότι οι αρχές αυτές ενέχονται σε αποζημίωση από τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους, εφόσον αυτές είτε έχουν ιδία νομική προσωπικότητα είτε, χωρίς να έχουν νομική προσωπικότητα, έχουν, για την πραγμάτωση του σκοπού τους, οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με το Δημόσιο, άλλως, στην περίπτωση δηλαδή που δεν συντρέχει κάποια από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η σχετική ευθύνη ανήκει στο Δημόσιο, το οποίο και νομιμοποιείται παθητικώς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σε περίπτωση ασκήσεως σχετικής αγωγής»).
 Δρ. Χάρης ΣυνοδινόςΔικηγόρος ( hsinodinos@gmail.com)

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Δείτε τη σημερινή εικόνα (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016) για ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ - COMMERCIAL VALUE και τα χαρτοφυλάκια ζωής τους!

Δημοσίευση: Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2016 10:49

Δείτε τη σημερινή εικόνα (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016) για ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ - COMMERCIAL VALUE και τα χαρτοφυλάκια ζωής τους!

Nextdeal newsroom

Γράφει:

Δείτε τη σημερινή εικόνα (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016) για ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ - COMMERCIAL VALUE και τα χαρτοφυλάκια ζωής τους!
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του www.nextdeal.gr οι συνολικές απαιτήσεις σε οφειλόμενα δάνεια και ασφάλιστρα των συνεργατών Commercial Value, ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ και ΑΕΑΖ προς τον Όμιλο συνεχίζουν και σήμερα (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016) να πλησιάζουν το ποσό περίπου των 50-55 εκατ. ευρώ!
Οι δικαστικές υποθέσεις συνεχίζονται για αγωγές που είχαν κατατεθεί πριν και μετά την ανάκληση της εταιρίας εναντίον συνεργατών που είχαν ή δεν είχαν δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων και για οφειλόμενα από πελάτες ή συνεργάτες… Περίπου 80 συνεργάτες Commercial οφείλουν 22 εκατ. ευρώ (ασφάλιστρα και δάνεια)! Περίπου 50 συνεργάτες ΑΕΓΑ οφείλουν 8 εκατ. ευρώ (ασφάλιστρα και δάνεια)! Περίπου 100 συνεργάτες ΑΕΑΖ οφείλουν 24 εκατ. ευρώ (20 από αυτούς οφείλουν 15 εκατ. ευρώ)!
Δεν είναι δημοσιογραφικά διαπιστωμένο εάν αυτά τα ονόματα είναι γνωστά και στην Τράπεζα της Ελλάδος και εάν η Τράπεζα ως εποπτεία προχώρησε σε ενέργειες κατασχέσεων ή άλλων νόμιμων τρόπων τακτοποίησης.
Το www.nextdeal.gr συνέλεξε πληροφορίες σχετικές με τα χαρτοφυλάκια ζωής και δημοσιεύει στοιχεία που ίσως φανούν χρήσιμα στους ενδιαφερόμενους επειδή ποικίλα συμφέροντα τρίτων προκαλούν σύγχιση με διάφορες φήμες και μη τεκμηριωμένα δημοσιεύματα που πάσχουν νομικά και αριθμητικά όπως πχ ότι οι ασφαλισμένοι είναι πάνω από ένα εκατομμύριο.
Αναπάντητα παραμένουν και πολλά ερωτήματα για το πού πήγαν οι συνεργάτες του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, εάν μετέφεραν συμβόλαια, εάν έχουν συμβάσεις με άλλες εταιρίες πριν τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες και γιατί υπάρχει τόση απόσταση στα αναγγελθέντα, τις απαιτήσεις και τις ενστάσεις – αντιρρήσεις. Δεν συμβούλεψαν τους πελάτες τους οι διαμεσολαβούντες; Τους εγκατέλειψαν; Ανέλαβαν τρίτοι την ενημέρωση; Πόσα συμβόλαια – πελάτες μετέφεραν οι ίδιοι αλλού; Γιατί δεν εκποιήθηκε ΑΜΕΣΑ η περιουσία ΑΣΠΙΣ;
Διαβάστε τώρα και μερικούς αριθμούς με το κλείσιμο του 2015:
ΑΠΣΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
Συνολικό Πλήθος Συμβολαίων στο μητρώο της εταιρίας:
200.000 συμβόλαια & περίπου 130.000 ασφαλισμένοι.
Από τα παραπάνω συμβόλαια η εκκαθάριση επαλήθευσε τα 195.000 συμβόλαια.
Από αυτά αναγγέλθηκαν εμπρόθεσμα 45.000 συμβόλαια με συνολική απαίτηση 260.000.000€. Η απαίτησηαυτή αποτελεί το 60% των συνολικών απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου.
Από τα μη αναγγελθέντα συμβόλαια το 82% αυτών έχει απαίτηση από 0€ έως και 15.000€.
Ανακοπές/αντιρρήσεις κατά του πίνακα: 800 για 7.000 απαιτήσεις (στην πλειοψηφία τους αφορούν μη αναγγελθείσες απαιτήσεις και συμβόλαια που εξαιρέθηκαν γιατί δεν φέρουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο).
COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ
Συνολικό Πλήθος Συμβολαίων στο μητρώο της εταιρίας:
65.000 συμβόλαια & περίπου 55.000 ασφαλισμένοι.
Από τα παραπάνω συμβόλαια η εκκαθάριση επαλήθευσε τα 65.000 συμβόλαια.
Από αυτά αναγγέλθηκαν εμπρόθεσμα 22.000 συμβόλαια με συνολική απαίτηση 105.000.000€. Η απαίτησηαυτή αποτελεί το 60% των συνολικών απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου.
Από τα μη αναγγελθέντα συμβόλαια το 84% αυτών έχει απαίτηση από 0€ έως και 15.000€.
Ανακοπές/αντιρρήσεις κατά του πίνακα: 340 ανακοπές για 1.000 απαιτήσεις (στην πλειοψηφία τους αφορούν μη αναγγελθείσες απαιτήσεις).

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Συνηθισμένες εκφράσεις του παρελθόντος


Συνηθισμένες εκφράσεις του παρελθόντος που σιγά σιγά χάνονται παραχωρώντας τη θέση τους σε νέες, που έχουν κι αυτές τη δική τους ιστορία, χωρίς όμως των παλιών εκφράσεων τη χάρη και τη φαντασία.
 
http://www.thetoc.gr/images/articles/article_19141/upl535f885ce4d26.jpg
 
Είσαι μια... τρελοκαμπέρω!
           Εδώ έχουμε μια λέξη που προέρχεται από κύριο όνομα πραγματικού προσώπου -χωρίς καν να το γνωρίζουν ακόμα και πολλοί από όσους την έχουν χρησιμοποιήσει. Μιλάμε για τον χαρακτηρισμό «τρελοκαμπέρω» που έχει την έννοια της απερίσκεπτης, της γυναίκας που κάνει «τρέλες» χωρίς δεύτερη σκέψη. Από πού βγήκε; Από το όνομα ενός εξαιρετικού ανδρός, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για την τόλμη, την επιδεξιότητα και τη γενναιότητά του.
Ο γεννημένος το 1883 Δημήτρης Καμπέρος έγινε το 1912 ο πιλότος που πραγματοποίησε την πρώτη πτήση με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα. Απέκτησε φήμη για τις παράτολμες επιδείξεις του και για τις ριψοκίνδυνες αποστολές του. Οι συνάδελφοί του τον φώναζαν «Τρελοκαμπέρο». Πέθανε στην κατοχή το 1942 από διαρροή αερίου στο σπίτι του. Η φήμη από τις «τρέλες» του, όμως, παρέμεινε ζωντανή. Στο πέρασμα των χρόνων, η ιστορία ξεθώριασε και η κλητική σταδιακά παρερμηνεύτηκε σε ονομαστική θηλυκού, οπότε και προέκυψε η «τρελοκαμπέρω».
 
                Μια άλλη περίπτωση κύριου ονόματος που πια χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό -εδώ όμως σίγουρα περισσότεροι γνωρίζουν την ιστορία- είναι η λέξη«τόφαλος». Τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε κάτι το τεραστίων διαστάσεων, προέρχεται όμως από το όνομα του θρυλικού Πατρινού πρωταθλητή της άρσης βαρών, Δημήτρη Τόφαλου.
 
http://www.thetoc.gr/images/articles/article_19141/upl535f886b79ca2.jpg
Η μαρμάγκα
         Υπάρχουν κάποιες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε κι ας γνωρίζουμε στο περίπου -ή στο... καθόλου- τι ακριβώς σημαίνουν. Υπάρχει όμως μια απολύτως λογική μεταφορά πίσω τους. Μια ζεστή μέρα του Αυγούστου, για παράδειγμα, ο καθένας μας μπορεί να «βγάλει την μπέμπελη». Ποια είναι η μπέμπελη; Κάτι καθόλου τροπικό. Η -πεζή- έννοια της λέξης είναι η ιλαρά, όσο για τη φράση στηρίζεται σε γιατροσόφια που έλεγαν ότι για να θεραπευτείς από την μπέμπελη - ιλαρά, πρέπει να ιδρώσεις.
         Μια άλλη περίπτωση είναι η μαρμάγκα, η οποία εμφανίζεται στη φράση«τον έφαγε η μαρμάγκα», που σημαίνει εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Μαρμάγκα είναι ένα είδος δηλητηριώδους αράχνης, η οποία αιχμαλωτίζει και εξαφανίζει τα θύματά της χωρίς να αφήνουν πίσω τους κανένα σημάδι...
 
http://www.thetoc.gr/images/articles/article_19141/upl535f89b6e1d72.jpg
Ποιος είναι ο αγλέορας;
            Αρχαιοπρεπής είναι η προέλευση του «αγλέουρα» ή «αγλέορα» -όσο κι αν δεν του φαίνεται. Ετυμολογικά αποτελεί παραφθορά του αρχαιοελληνικού «ελλέβορος» (αλλέβουρας - αλλέουρας - αγλέουρας), που είναι το όνομα ενόςδηλητηριώδους φυτού με όμορφα κιτρινοπράσινα λουλούδια. Το χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο στην επιληψία μέχρι και στην κατάθλιψη, όμως μια άλλη ιδιότητά του ήταν αυτή που το έκανε γνωστό και στη γλώσσα του σήμερα: η πικρή και στυφή γεύση και οσμή του, που προκαλούσε ναυτία και δυσφορία. Αίσθηση ανάλογη με αυτή που μπορεί να έχει κανείς ύστερα από την υπερβολική κατανάλωση φαγητού ή αλλιώς έτσι και φάει τον αγλέορα.
 
http://www.thetoc.gr/images/articles/article_19141/upl535f8877b6a9b.jpg
Η Μιχαλού και ο Παντελής
              Αν αναζητήσουμε κάποια από τα πρόσωπα που πιθανόν κι οι ίδιοι έχουμε χρησιμοποιήσει στο λόγο μας προκύπτουν πολλές απορίες: ποια είναι η Μιχαλού και γιατί είναι τόσο κακό να της χρωστάει κανείς ή ποιος είναι ο Παντελής - Παντελάκης μου, που λέει όλο τα ίδια και τα ίδια; Και στις δύο περιπτώσεις, ο μύθος λέει πως υπήρξαν πραγματικά πρόσωπα.
             Για την ιστορία της Μιχαλούς, ωστόσο, υπάρχουν επιφυλάξεις. Η δημοφιλέστερη εκδοχή λέει πως πρόκειται για μια άκαρδη και ανελέητη ταβερνιάρισσα στο Ναύπλιο τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, η οποία εξευτέλιζε όσους αδυνατούσαν να εκπληρώσουν τα χρέη τους και είχε μονίμως γραμμένα τα ονόματά τους στον τοίχο του μαγαζιού της - ώστε να τα βλέπουν όλοι. Γι' αυτό και η φράση «χρωστάει της Μιχαλούς» απέκτησε στο πέρασμα των χρόνων τρομακτικές διαστάσεις. Υπάρχουν όμως κάποιες ιστορικές ανακρίβειες που θέτουν την ιστορία υπό αμφισβήτηση.
           Για την περίπτωση του Παντελή που ενέπνευσε τη φράση «τα ίδια, Παντελάκη μου, τα ίδια, Παντελή μου», υιοθετείται ευρέως η εκδοχή που λέει ότι πρόκειται για τον γενναίο Κρητικό Παντελή Αστραπογιαννάκη, ο οποίος πήρε τα βουνά όταν οι Ενετοί κυρίεψαν τη Μεγαλόνησο και τις νύχτες χτυπούσε τους κατακτητές κι έδινε κουράγιο στους συμπατριώτες του, λέγοντας πως το νησί σύντομα θα απελευθερωθεί. Οταν ήλθε η απελπισία, ξεκίνησε και η φράση «τα ίδια, Παντελάκη μου, τα ίδια, Παντελή μου», που χρησιμοποιείται συχνά και σήμερα.
 
http://www.thetoc.gr/images/articles/article_19141/upl535f888a8cc8d.jpg
Η ιστορία μιας χυλόπιτας
             Μια πολύ ωραία ιστορία φαίνεται πως κρύβεται πίσω από τη λυπητερή - φράση «έφαγα χυλόπιτα». Σήμερα αντιστοιχεί περισσότερο στην ερωτική απόρριψη, όμως στο παρελθόν (γύρω στο 1815), ένας εμπειρικός γιατρός από τα Ιωάννινα, ο Παρθένης Νένιμος υποστήριξε πως είχε βρει το φάρμακο για την ερωτική απογοήτευση - που έπεται της απόρριψης. Ηταν ένας σιταρένιος χυλός, μια  χυλό - πίτα, η οποία έπρεπε να φαγωθεί για τρεις μέρες κάθε πρωί με άδειο στομάχι. Θαύματα στους ερωτευμένους μπορεί να μην έκανε, ωστόσο το θαύμα της στη γλώσσα είχε συντελεσθεί.
 
http://www.thetoc.gr/images/articles/article_19141/upl535f889987c34.jpg
Καράβια βγήκαν στη στεριά...
            Φτάνουμε σε κάτι χαριτωμένο και διδακτικό που επίσης χρονολογείται από αρχαιοτάτων χρόνων. Η φράση που έχει γίνει και τραγούδι με τίτλο «το νινί σέρνει καράβι» (δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εν προκειμένω η έννοια -το γυναικείο φύλο- είναι κοινή) ξεκινά από μια επίπονη αλλά δελεαστική συνήθεια που είχαν οι ναυτικοί στην αρχαία Ελλάδα πριν ανοιχτεί ο ισθμος της Κορίνθου. Για να μη χρειαστεί να κάνουν με το πλοίο το γύρο της Πελοποννήσου, έβαζαν τους σκλάβους να σέρνουν τα καράβια από τη στεριά, με δέλεαρ ότι στην Κόρινθο θα μπορούσαν να αφεθούν στα θέλγητρα των διάσημων εταίρων των ιερών της Αφροδίτης. Εκεί,οι ιέρειες μπορούσαν -βάσει νόμου- να προσφέρουν το κορμί τους -ήταν κάτι σαν τα σημερινά Red Lights με τις βιτρίνες στο Αμστερνταμ). Οπότε μπροστά στον πειρασμό της γυναικείας φύσης, ναυτικοί και δούλοιέσερναν τα πλοία από την ξηρά. Διάσημοι για τη σοφία τους οι αρχαίοι κατέληξαν στο γνωστό συμπέρασμα που χιλιάδες χρόνια μετά -κι ενώ πια υπάρχει ο Ισθμός και ουδείς σέρνει καράβια στην Κόρινθο- παραμένει σε ισχύ...
 
http://www.thetoc.gr/images/articles/article_19141/upl535f88a7ad395.jpg
Η αθωότητα της πάπιας
            Οι πάπιες είναι αθώες, τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα βγάζει η ιστορία πίσω από τη φράση «κάνεις την πάπια» που σημαίνει κάνεις τον ανήξερο (ενώ ξέρεις...). Προέρχεται από τη φράση «ποιείς τον παπίαν» που ξεκίνησε τη βυζαντινή εποχή και αφορούσε τη θέση του παπία, του κλειδοκράτορα δηλαδή του παλατιού, ο οποίος όφειλε να είναι εχέμυθος και να μην αποκαλύπτει το παραμικρό, καθώς γνώριζε τα πάντα από όσα συνέβαιναν μέσα στο παλάτι. Κάπως έτσι ξεκίνησε το «ποιείς τον παπίαν» που εξελίχθηκε στο σημερινό πιο απλουστευμένο «κάνεις την πάπια».
 
http://www.thetoc.gr/images/articles/article_19141/upl535f88b74a195.jpeg
Τρως τα νύχια σου για καβγά;
             Εδώ έχουμε μια φράση, η οποία στο ξεκίνημά της κυριολεκτούσε, καθώς αναφερόταν σε ένα από τα αγαπημένα θεάματα Ρωμαίων, αργότερα και Βυζαντινών, την ελευθέρα πάλη, στην οποία απαγορευόταν να υπάρξουν αμυχές με τα νύχια στον αντίπαλο. Οι σκλάβοι αθλητές, πριν βγουν στο στίβο, αναγκάζονταν να κόβουν τα νύχια τους με τα δόντια,οπότε και ξεκίνησε να χρησιμοποιείται η έκφραση «τρώει τα νύχια του για καβγά».
 
Τα σπάμε -εσαεί...
           Οι αρχαίες συνήθειες είναι μια τεράστια πηγή έμπνευσης για τη σημερινή καθομιλουμένη ακόμα και στις πιο αργκό ή νεανικές εκδοχές της. Χαρακτηριστικό είναι ότι φράσεις όπως «τα σπάσαμε» ή «τα τσούξαμε» που χρησιμοποιούνται ευρέως, έχουν τις ρίζες τους σε έθιμα από την αρχαιότητα. Το πρώτο σχετίζεται με μια συνήθεια των αρχαίων Κρητών να συγκεντρώνονται την παραμονή του γάμου τους σε ένα δωμάτιο, όπου τραγουδώντας και χορεύοντας έσπαγαν πήλινα βάζα. Διασκέδαζαν δηλαδή ή όπως θα λέγαμε και σήμερα «τα έσπαγαν». Οσο για το «τα τσούξαμε», λέγεται πως ξεκίνησε από γυναίκες, οι οποίες ανακάτευαν το κρασί τους με διάφορα βότανα για να γίνει πιο πικάντικο. Αρα το έτσουζαν - από αρχαιοτάτων χρόνων...

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Ένας καλός Ασφαλιστής, μπορεί να κρύβεται παντού

Ένας καλός Ασφαλιστής, μπορεί να κρύβεται παντού

 
0
sseking
Είστε Ασφαλιστής. Εργάζεστε σε έναν τομέα που εξελίσσεται ραγδαία. Η σκληρή εργασία που καταβάλλετε, σας εκθέτει ανάμεσα σε πολύπλοκες διαδικασίες και μοναδικούς κινδύνους.Δουλεύετε σκληρά για να καλύψετε τις ανάγκες χιλιάδων ανθρώπων που εμπιστεύονται τηνΑσφαλιστική σας Δέσμευση, αλλά πρέπει να κατανοήσετε και τις ανάγκες Στελέχωσης της Ασφαλιστικής σας Επιχείρησης.
Χρειάζεστε Νέους (όχι σε ηλικία) Ασφαλιστές!
Ζητάτε ανθρώπους γύρω σας που να καλύπτουν εσάς και τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Χρειάζεστε ανθρώπους πειθαρχημένους, ακέραιους, έντιμους, που θα εργάζονται με κέφι και αφοσίωση.
Σημείωση: ΔΕΝ σας ενδιαφέρει τι δουλειά έκαναν στο παρελθόν… Ένας καλός Ασφαλιστής, μπορεί να κρύβεται παντού!
Ο σκοπός της διαδικασίας στρατολόγησης ενός νέου ασφαλιστή, είναι να βρεθεί κάποιος που να είναι διαθέσιμος για νέες προκλήσεις, να είναι προδιατεθειμένος απέναντι στην καριέρα που απαιτεί πολλά και να είναι πρόθυμος για μία συνέντευξη μαζί σας.
Οι περισσότερες ελπίδες, να βρείτε τον νέο σας ασφαλιστή, βάσει ερευνών, είναι ανάμεσα στουςδυσαρεστημένουςΟικονομικά ή επαγγελματικά δυσαρεστημένοι ή άνθρωποι που ΔΕΝ έχουν καταλήξει ποιο είναι το επάγγελμα των ονείρων τους είναι οι άνθρωποί σας.
Ποια βήματα, λοιπόν, θα πρέπει να κάνετε για να βρείτε τα δικά σας άτομα, ώστε μέσα από τη συνεργασία σας να βγείτε όλοι κερδισμένοι;
 • προσωπικοί φίλοι,
 • πελάτες,
 • πρώην συμφοιτητές,
 • πρώην επαγγελματικοί συνεργάτες,
 • εκείνοι με τους οποίους συναλλάσσεστε προσωπικά,
 • εκείνοι με τους οποίους συναλλάσσεται το γραφείο σας,
 • γείτονες.
 • Οποιοσδήποτε έχει μια μεγάλη ατζέντα με άτομα που εσείς δεν γνωρίζετε και μπορεί να τα παραπέμψει στο τμήμα ανθρώπινων πόρων της εταιρείας σας, για αξιολόγηση, είναι σημαντικός φίλος σας! Τέτοιες εταιρείες θα βρείτε πολλές στην Ελλάδα να δραστηριοποιούνται, συνήθως, ως εταιρείες ενοικιάσεως προσωπικού ή ακόμη και εταιρείες ανεύρεσης εργασίας.
 • Μία άλλη προσέγγιση, είναι να δημιουργήσετε ένα αρχείο υποψηφίων ασφαλιστών, μέσα από την προσωπική σας ατζέντα. Πολλοί άνθρωποι χάνουν ξαφνικά την εργασία τους. Κάποιος μπορεί να περιμένει το τηλέφωνό του να χτυπήσει για να συναντήσει το μέλλον του. Αυτά τα ονόματα, μπορείτε να τα καταγράψετε και να τους μιλήσετε για μια συνέντευξη μαζί σας ή με κάποιον υπεύθυνο. Όσοι αξίζουν,  θα τύχουν περαιτέρω προσοχής και εκπαίδευσης, σαν μελλοντικοί ασφαλιστές.
Μερικά προτερήματα είναι εμφανή: Παραδείγματος χάριν, δεν είναι ανάγκη να ψάξετε για κάποιον τρόπο σύστασης. Οι φίλοι σας γνωρίζουν και λόγω της επαφής μαζί σας γνωρίζουν πως εσείς κάνετε καριέρα στην πώληση των ασφαλειών και τα έχετε καταφέρει.
 • Μέσα από Εφημερίδες ή στο διαδίκτυο: Οι τοπικές εφημερίδες/ιστοσελίδες μπορεί να είναι μία πηγή υποψηφίων. Αναθέστε σε κάποιον από το προσωπικό σας να ψάχνει καθημερινά στις ειδήσεις για κοινωνικά δραστήρια άτομα, κλείσιμο επιχειρήσεων, μετακομίσεις επιχειρήσεων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας βοηθήσει.
 • Στο γραφείο σας, έχετε αρχείο πελατών. Με κάποιους από αυτούς έχετε έρθει αρκετά κοντά μετά από πολλά χρόνια. Αυτοί, μπορούν να γίνουν πολύτιμη πηγή για στρατολόγηση.
 • Τα περισσότερα ασφαλιστικά γραφεία εξασφαλίζουν ένα μεγάλο ποσοστό του νέου δυναμικού τους μέσα από το ήδη υπάρχον δυναμικό. Για μερικούς διευθυντές, οι οποίοι διαθέτουν το ταλέντο να δίνουν κίνητρα για αυτό τον τύπο στρατολόγησης, μπορεί να διαπιστώσετε πως τελικά είναι ίσης σημασίας με τη μέθοδο των προσωπικών επαφών ή των άλλων τρόπων που έχουμε αναφέρει ως τώρα!
Ο ασφαλιστής, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, τι απαιτείται για την επιτυχία στις πωλήσεις ασφαλειών, τείνει να προτείνει μόνο εκείνους που πιστεύει ότι θα επιτύχουν. Επιπλέον, νιώθει ένα βαθμό ευθύνης για τον κάθε νέο ασφαλιστή που έρχεται στο γραφείο, προτεινόμενος από αυτόν, και έτσι είναι διατεθειμένος να βοηθήσει το νέο ασφαλιστή να φτάσει στην επιτυχία.
Πώς να δώσετε κίνητρα στους ασφαλιστές σας να στρατολογήσουν:
Οι υπάρχοντες ασφαλιστές πρέπει να θέλουν να βοηθήσουν και πρέπει να πειστούν για την ανάπτυξη του ασφαλιστικού γραφείου και τη βιωσιμότητά του από την οποία εξαρτάται η δική τους και η δική σας βιωσιμότητα! Επίσης, το πόσο ανεβασμένο είναι το ηθικό μέσα στο γραφείο, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την εξασφάλιση νέων ασφαλιστών μέσα από το υπάρχον δυναμικό.
 • Στον τομέα των ασφαλειών, όπως και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, δεν είναι εύκολη η κατάρριψη των παραδόσεων. Οι γυναίκες έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες να εργαστούν, πολλώ δε, αν έχουν μικρά παιδιά τα οποία τα μεγαλώνουν μόνες τους.
Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε πρόσληψη, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να δεχτείτε την εξής βασική δέσμευση: Θα πρέπει να υιοθετήσετε μία συμπεριφορά η οποία να μην αφήνει χώρο για αμφιβολίες, υποψίες ή προκαθορισμένες ιδέες σε κανέναν.
Ιδέες και μύθοι πως «οι ασφάλειες είναι σκληρή δουλειά με πολλές ώρες εργασίας, συνεπώς οι γυναίκες δεν μπορούν να αντέξουν το ίδιο με τους άντρες» απλά δεν υπάρχουν!
Ένας άλλος μύθος είναι ότι τα σημαντικά οικονομικά θέματα τα διαχειρίζονται κυρίως άντρες.
Το γεγονός, όμως, ότι οι επιτυχημένες, γυναίκες ασφαλίστριες αυξάνονται διαρκώς και ότι γυναίκες βρίσκονται πλέον να Διευθύνουν αποτελεσματικά μια Ασφαλιστική Επιχείρηση, είναι αρκετή απόδειξη ότι αυτές οι θεωρίες δεν είναι σωστές.